Document. Comitetul Național pentru Situații de Urgență propune prelungirea stării de alertă!

 Document. Comitetul Național pentru Situații de Urgență propune prelungirea stării de alertă!

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat o hotărâre prin care propune prelungirea stării de alertă, pentru o perioadă de 30 de zile.

Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă adoptă prezenta  HOTĂRÂRE

Art.1 – Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național,  pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12.02.2021.

Art.2 – Măsurile de prevenire și control a infecțiilor generate de virusul SARS CoV-2, necesar a fi adoptate începând cu data de 12.02.2021, în contextul  epidemiologic actual, sunt prevăzute în anexă la prezenta. 

Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului  Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin  ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora. 

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR PROPUSE A SE  APLICA PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ 

 1. Se menține coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță și a  serviciilor voluntare pentru situații de urgență de către inspectoratele  județene/București-Ilfov pentru situații de urgență, precum și a poliției locale de  către Direcția generală de poliție a Municipiului București/inspectoratele județene  de poliție. 
 2. Se menține obligativitatea asigurării continuității activității centrelor  rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale  pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii  vulnerabile și obligativitatea stabilirii programului de lucru al angajaților cu avizul  direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București. 
 3. Se menține obligația furnizorilor de servicii sociale de tip rezidențial de a-și organiza programul în funcție de contextul epidemiologic existent la nivel local și cu respectarea normelor în vigoare privind legislația în domeniul muncii. Activitatea  la nivelul acestor servicii va fi organizată și desfășurată cu respectarea normelor  de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritățile competente. 
 4. Se menține obligația desfășurării în regim permanent a activității tuturor  centrelor operative pentru situații de urgență cu activitate temporară, precum și a Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor  județene/al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.  
 5. Se consideră necesară menținerea obligativității purtării măștii de protecție  în spațiile publice, la locul de muncă, în spațiile comerciale, precum și în mijloacele  de transport în comun, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în  condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor  interne. 
 6. Se propune menținerea posibilității izolării și carantinării în condițiile art. 7,  8 şi 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății  publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată cu modificările și  completările ulterioare. 
 7. Se propune menținerea testării săptămânale, prin grija direcțiilor de  sănătate publică, a personalului de îngrijire şi asistență, a personalului de  specialitate şi auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în centrele rezidenţiale de  îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi  adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile. 
 8. Se consideră necesară menținerea interdicțiilor privind organizarea și  desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de  întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale,  științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor  organizate și desfășurate potrivit punctelor 09-25
 9. Se propune menținerea interdicției desfășurării de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private. 
 10. Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe 

Pagina 1 din 10 

teritoriul României pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun  al ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății. 

 1. Competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății. 
 2. În condițiile pct. 10, se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise  sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel  încât să se asigure minimum 7 mp/persoană. 
 3. Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizuală, a instituțiilor de spectacole şi/sau concerte, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și evenimentele culturale  în aer liber se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al  ministrului culturii și al ministrului sănătății. 
 4. În condițiile pct. 13 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în  ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000  de locuitori, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a  spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate  este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă  la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori. 
 5. În condițiile pct. 13 organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive în sunt permise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de  până la 3 persoane, iar organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor,  concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt  permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune,  aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum şi cu purtarea  măștii de protecție. Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde  incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de  locuitori. 
 6. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective,  se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor  de protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al  ministrului afacerilor interne. 
 7. În condițiile pct. 16, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV 2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu  participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se  desfășoară respectiva activitate, fiind interzisă participarea persoanelor care nu au  domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară aceste activități. 
 8. Se propune menținerea interdicției activităților recreative și sportive  desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel  mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al  ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul  mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale. 
 9. Este permisă desfășurarea activităților de prevenire și combatere a pestei  porcine africane prin vânători colective la care pot participa cel mult 20 de  persoane.

Pagina 2 din 10 

 1. Se propune menținerea interdicției organizării de evenimente private (nunţi,  botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise cum ar fi, fără a se limita la acestea,  saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de  evenimente. 
 2. Se propune menținerea interdicției organizării de evenimente private (nunţi,  botezuri, mese festive etc.) în spaţii deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea,  saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de  evenimente. 
 3. Se propune menținerea organizării de cursuri de instruire și workshop-uri  pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri  europene, cu participarea unui număr de maximum 25 de persoane în interior și de maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate  publică stabilite prin ordinul ministrului sănătății. 
 4. Se propune menținerea organizării și desfășurării activităților specifice  instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice,  în aer liber, doar sub supravegherea unui medic epidemiolog.  
 5. Se propune menținerea organizării și desfășurării activităților specifice din  domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare  acreditate în România, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp  pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară. 
 6. Se propune menținerea organizării de mitinguri şi demonstraţii cu un număr  de participanţi de maximum 100 de persoane şi cu respectarea următoarelor  măsuri: 
 7. a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către  toți participanții; 
 8. b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în  spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația;  
 9. c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și  asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil; d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe  perioada desfășurării mitingului sau a demonstraţiei;  
 10. e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea  contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2. 
 11. Se propune menținerea interdicției de circulație în interiorul localităților  pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu  aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri. 
 12. Se propune menținerea interdicției de circulație în toate localitățile, pentru  toate persoanele, în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 2300-0500, cu  următoarele excepții motivate de: 
 13. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie şi  locul/locurile de desfășurare a activității profesionale şi înapoi; b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici  realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;  c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau  efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum  ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de  persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a  călătoriei;  
 14. d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului,  asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui  membru de familie.

Pagina 3 din 10 

 1. La verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la pct. 27 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor  abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o  declaraţie pe propria răspundere. 
 2. La verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la pct. 27 lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor  abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil. 
 3. Declaraţia pe propria răspundere, prevăzută la pct. 28 și 29, trebuie să  cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului  activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura. 
 4. Se propune menținerea interdicției intrării pe teritoriul României, prin  punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, cu  următoarele excepții: 
 5. a) membri de familie ai cetăţenilor români; 
 6. b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene  sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în  România; 
 7. c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un  document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document  echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii  Europene; 
 8. d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis  de şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, transportatorii şi alte  categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de  transporturi necesare; 
 9. e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi al organizaţiilor  internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora care îi însoţesc în misiuni  permanente pe teritoriul României, personalul militar sau personalul care poate  asigura ajutor umanitar; 
 10. f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei  consulare; 
 11. g) pasageri care călătoresc din motive imperative; 
 12. h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive  umanitare, persoane care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr.  604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire  a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de  examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre  statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid,  precum şi persoane returnate în baza acordurilor de readmisie; 
 13. i) străinii şi apatrizii care călătoresc în scop de studii; 
 14. j) străinii şi apatrizii, lucrători înalt calificaţi, dacă angajarea acestora este  necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau  desfăşurată în străinătate; 
 15. k) străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri, personal  navigant maritim şi fluvial; 
 16. l) membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii  sportive organizate pe teritoriul României, în condiţiile legii; 
 17. m) membrii echipelor de filmare a producţiilor cinematografice sau  audiovizuale, personalul tehnic şi artistic care participă la evenimentele culturale 

Pagina 4 din 10 

care se derulează pe teritoriul României, în baza unor relaţii contractuale dovedite  sau a unor documente justificative. 

 1. În absența unor reglementări contrare la nivel național, măsura stabilită la  pct. 31 nu se mai aplică cetățenilor străini și apatrizilor originari din sau rezidenți  în state terțe dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea restricțiilor  temporare asupra călătoriilor neesențiale către Uniunea Europeană. 
 2. Se poate institui carantina zonală în condițiile art. 7 şi 12 din Legea nr.  136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de  risc epidemiologic şi biologic, republicată cu modificările și completările ulterioare. 
 3. Se propune menținerea competenței Comitetului Național pentru Situații de  Urgență de a adopta măsuri de suspendare a zborurilor efectuate de operatorii  economici din aviație spre și dinspre țările cu risc epidemiologic ridicat, care au fost  stabilite prin hotărâre a Comitetul Național pentru Situații de Urgență la propunerea 

Institutul Național de Sănătate Publică. 

 1. Sunt exceptate de la prevederile pct. 34 următoarele categorii de zboruri: a) efectuate cu aeronave de stat; 
 2. b) de transport marfă și/sau corespondență; 
 3. c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență; 
 4. d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la  solicitarea unei autorități publice din România; 
 5. e) având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea  operatorilor economici stabiliți în România; 
 6. f) aterizări tehnice necomerciale; 
 7. g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială tip ferry; h) tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave; 
 8. i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în  conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),  pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni  străini, din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile  Române și al autorității competente din statul de destinație; 
 9. j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în  conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),  din alte state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul  Autorității Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor  Interne și al Ministerului Afacerilor Externe; 
 10. k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în  conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),  pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în anexa nr. 3  la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul  Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării  sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale – C(2020)  1897, din 23.03.2020, din România către alte state și din alte state către România,  cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din  statul de destinație. 
 11. Se propune menținerea interdicției efectuării transportului rutier de  persoane prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate,  potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau  pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități. 
 12. Se propune menținerea închiderii temporare, totale sau parțiale, a  următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat: 

37.1 la frontiera româno-ungară: Carei, județul Satu Mare.

Pagina 5 din 10 

37.2 la frontiera româno-bulgară: 

 1. a) Lipnița, județul Constanța; 
 2. b) Dobromir, județul Constanța; 
 3. c) Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă). 

37.3 la frontiera României cu Republica Moldova: Rădăuți-Prut, județul  Botoșani; 

37.4 la frontiera româno-sârbă: 

 1. a) Moldova Nouă, județul Caraș-Severin; 
 2. b) Vălcani, județul Timiș; 
 3. c) Stamora-Moravița, județul Timiș – feroviar (cu excepția traficului de  marfă); 
 4. d) Lunga, județul Timiș; 
 5. e) Foeni, județul Timiș. 
 6. Se propune menținerea desfășurării programului cu publicul a operatorilor  economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al  produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul  restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, fără a depăși 50% din  capacitatea maximă a spațiului şi doar în intervalul orar 0600-2300, în  județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai  mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea  maximă a spațiului și în intervalul orar 0600-2300, dacă incidența cumulată în  ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică  sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000  de locuitori.  
 7. Se propune menținerea desfășurării activității restaurantelor și a cafenelelor  din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, fără a depăși 50%  din capacitatea maximă a spațiului şi doar în intervalul orar 0600-2300, în  județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai  mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea  maximă a spațiului și doar în intervalul orar 0600-2300 dacă incidența cumulată în  ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică  sau egală cu 3/1.000 de locuitori și doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor  unități în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori  în ultimele 14 zile. 
 8. Măsurile prevăzute la pct. 38 şi 39 se aplică şi operatorilor economici care  desfăşoară activităţi în spaţiile publice care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care  sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul  temporar sau permanent. 
 9. În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la pct. 38 și 39 este restricționată sau închisă, se permit prepararea hranei și comercializarea  produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în  spațiile respective. 
 10. Operatorii economici prevăzuți la pct. 38 și 39 vor respecta obligațiile  stabilite prin ordin al ministrului sănătății şi al ministrului economiei,  antreprenoriatului şi turismului. 
 11. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor  alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în  exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la pct. 40, cu  asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 

persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de  protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului 

Pagina 6 din 10 

economiei, antreprenoriatului şi turismului și al președintelui Autorității Naționale  Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. 

 1. Se propune menținerea interdicției de desfășurare a activității în baruri,  cluburi și discoteci. 
 2. Se propune ca operatorii economici care desfăşoară activităţi de  comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private,  să îşi organizeze şi să desfăşoare activitatea în intervalul orar 0500-2100
 3. Prin excepţie de la prevederile pct. 45, în intervalul orar 2100-0500, operatorii  economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare  la domiciliu. 
 4. Prin excepţie de la prevederile pct. 45, în intervalul orar 2100-0500, unităţile  farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu,  precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care  utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul  conducătorului auto și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care  utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone, îşi pot  desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de  protecţie sanitară. 
 5. În interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți  operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri,  precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor. 
 6. Se propune ca transportul aerian să se desfășoare în continuare cu  respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor  comune, echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor, procedurile și  protocoalele din interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulilor de conduită  pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și  privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării  pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului aerian, în  condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii,  ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne. 
 7. Se propune ca transportul feroviar să se desfășoare în continuare cu  respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor  comune din gări, halte, stații sau puncte de oprire, a echipamentelor și garniturilor  de tren, procedurile și protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau  punctelor de oprire, dar și în interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și  modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul  operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și  pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce  activează în domeniul transportului feroviar, în condițiile stabilite prin ordin comun  al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului  afacerilor interne. 
 8. Se propune ca transportul rutier să se desfășoare în continuare cu  respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelor  de transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul mijloacelor de  transport, gradul și modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de  conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la  informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor  și personalului ce activează în domeniul transportului rutier, în condițiile stabilite  prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății  și al ministrului afacerilor interne.

Pagina 7 din 10 

 1. Se propune ca transportul naval să se desfășoare în continuare cu  respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția navelor de  transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul navelor de transport  persoane, gradul și modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de  conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la  informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor  și personalului ce activează în domeniul transportului naval, în condițiile stabilite  prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,  ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne. 
 2. Se propune ca transportul intern și internațional de mărfuri și persoane să  se desfășoare în continuare, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului  transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor  interne. 
 3. Se menține suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în  spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de  jocuri. 
 4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul  jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a  spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14  zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din  capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a  cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000  de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori. 
 5. Se propune menținerea obligației pentru instituțiile și autoritățile publice,  operatorii economici și profesioniștilor de a organiza activitatea, astfel încât să  asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și  dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru  vizitatori, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al  ministrului afacerilor interne. 
 6. Se menține obligația ca activitatea la nivelul cabinetelor stomatologice și  unităților sanitare non-COVID, să se desfășoare numai în condițiile stabilite prin  ordinul ministrului sănătății. 
 7. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de  jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum  și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta  normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei,  antreprenoriatului şi turismului și al ministrului sănătății, în baza căruia își pot  desfășura activitatea. 
 8. Operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au  obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre  a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport  tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României  sau a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență.  Măsurile se stabilesc pentru unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o  răspândire comunitară intensă a virusului și/sau un număr în creștere al  persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2. 
 9. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de  administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de  sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al  ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.

Pagina 8 din 10 

 1. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de  tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul  ministrului sănătății. 
 2. Se menține obligația ca activitatea în creșe și after-school-uri, să se  desfășoare numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului  educației, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății. 
 3. Se menține permiterea în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ a activităților didactice și a altor activități specifice precum și organizarea și  desfășurarea examenelor pentru elevi/studenți, cadre didactice, în condițiile  respectării măsurilor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului educației  și al ministrului sănătății. 
 4. Se propune ca la apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 într-un  interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților  să fie instituită măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru  elevii/studenții care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locație se  asigură, de către unitatea de învățământ responsabilă, cazarea în condiții de  carantină, precum și măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării necesităților de  bază. 
 5. Se propune menținerea suspendării activității târgurilor, bâlciurilor şi a  talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004  privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice. 
 6. În vederea limitării răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, activitatea piețelor  agroalimentare, inclusiv a celor volante, se desfășoară în condițiile stabilite prin  ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al  ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului  muncii și protecției sociale
 7. În vederea limitării răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, utilizarea pârtiilor  și/sau a traseelor de schi pentru agrement, precum și organizarea și desfășurarea  activității operatorilor economici care le exploatează/întrețin se fac în condițiile  stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului,  al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului sănătății  și al ministrului muncii și protecției sociale. 
 8. Se propune menținerea obligației de organizare a programului de lucru în  regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru toți angajatorii la care specificul  activității permite această desfășurare a muncii. 
 9. În vederea evitării aglomerării transportului public, în situaţia în care nu se  poate desfăşura activitatea în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, se  propune menținerea obligaţiei de organizare a programului de lucru de către  angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale,  indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome,  societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este  deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu  un număr mai mare de 50 de salariaţi, astfel încât personalul să fie împărţit în  grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin  o oră. 
 10. Constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe  ultimele 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în prezenta  hotărâre se realizează în maxim 48 de ore de la atingerea acestora prin hotărâre a  comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pe baza  analizelor prezentate de direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a 

Pagina 9 din 10 

municipiului Bucureşti, iar măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând  a fi reevaluate la finalul acesteia. 

 1. Direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,  calculează zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competență, incidența  cumulată a cazurilor pentru ultimele 14 zile și prezintă comitetului judeţean/al  municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, analiza rezultată în cel mult 24  de ore de la data constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre. 
 2. Calculul zilnic prevăzut la pct. 70 se realizează prin raportare la cifra  reprezentând suma persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea de  referinţă, comunicată comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii  de urgenţă de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor  de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale  judeţene, în prima zi lucrătoare a săptămânii, la ora 1600. Cifra comunicată de către  Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date prin  structurile teritoriale judeţene este utilizată ca referinţă pentru întreaga perioadă  de timp până la furnizarea unui nou set de date actualizate.

Pe acceași temă

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *